Boeken

Download een super handig overzicht van alle leiderschapsboeken van Stichting de Brink >>>

The Dutch Way (2017)       (website)      

NL versie (ook Engelstalig verkrijgbaar)

Bestellen >>>

The Dutch Way in Education gaat over het onderwijs, het leren en het leidinggeven op de Nederlandse manier.

Nederland doet het al jaren goed in Pisa rankings, scoren hoog als het gaat over het welbevinden van het kind en hebben een hoogwaardig onderwijssysteem met een goede balans tussen excellentie en gelijke kansen. Dat zijn nog maar een paar aspecten die aangeven dat de Nederlandse maatschapij en haar onderwijs ook nog genoeg te ontdekken hebben. “A hidden gem” aldus professor Alma Harris.

Diverse hoogleraren hebben een bijdrage geleverd aan The Dutch Way, waarin ze elk aangeven dat het niet gaat om de onkritische viering van alle successen van het Nederlandse onderwijssysteem. Integendeel, het is een doordacht, empirisch-geïnformeerd reflecterend boek, samengesteld door degenen die het best in staat zijn om commentaar te leveren op wat geweest is en wat er nog moet worden bereikt binnen de context van het Nederlandse onderwijssysteem.

Toekomstbewust leiderschap (2017)

Bestellen >>>

Er zijn al zoveel boeken over leiderschap in het onderwijs en het aanbod is al zo groot, waarom dan nog een boek over dit onderwerp? De gedachte achter dit boek is heel simpel. Allereerst is dit boek bedoeld als aanvulling op de hedendaagse kennis en inzichten over leiderschap in het onderwijs. Het boek brengt een breed scala aan wetenschappers en onderzoekers bij elkaar die hun eigen standpunt op leiderschap in het onderwijs introduceren, bekeken door de bril van beleid, praktijk of onderzoek.

Ten tweede wordt leiderschap op verschillende niveaus (systeemniveau, professioneel niveau en leiderschaps- of leerlingniveau) vanuit de context en cultuur van zeer verschillende systemen en landen beschreven. Het boek biedt hiermee hedendaagse inzichten in de manier waarop heel uiteenlopende systemen zich actief inzetten om de capaciteit van leiders voor veranderingen en innovatie in het onderwijs te ontwikkelen.

Vrijheid in verandering (2016)

Bestellen >>>

Heb jij er ook schoon genoeg van om je te laten tegenhouden en frustreren door je eigen acties of die van anderen? Het boek Vrijheid in verandering laat zien hoe je de gedachte kunt doorbreken dat anderen jou ervan weerhouden om succesvoller te zijn. Dit boeiende en prikkelende boek onderzoekt twee soorten vrijheid in ons dagelijks leven: vrij zijn van beperkingen en de vrijheid om initiatieven te ontplooien en actie te ondernemen. Fullan licht toe dat vrij zijn van schijnbaar vastgeroeste beperkingen pas waardevol is op het moment dat dit samengaat met een duidelijk beeld van wat men daadwerkelijk wil.

Welke verandering zou je willen bewerkstelligen voor jezelf of voor jouw omgeving?

Om je bij deze verandering te begeleiden, hanteert Fullan vier dynamisch samenhangende acties: Zoek de juiste balans tussen autonomie en samenwerking met anderen; Verbeter het feedback-proces – geef meer waardevolle feedback, en vraag, hoor en accepteer feedback op effectievere wijze; Integreer afleggen van verantwoording op de werkvloer; en Vind manieren om de impact van onze veranderingen te vergoten en te verspreiden.

Deze vier acties zijn de richtlijnen voor het optimaliseren van ‘vrijheid in verandering’. Door continue te navigeren tussen deze vier thema’s zul je je eigen optimale vrijheid bereiken. Het boek Vrijheid in verandering staat vol met voorbeelden uit de educatieve, zakelijke en non-profit sector, en doet aanbevelingen voor zowel individuen als organisaties die op zoek zijn naar meer verbondenheid en onafhankelijkheid.

De verbindende schoolleider (2016) 

Bestellen >>>

Complexe tijden vragen om heldere oplossingen. Als een veelheid aan initiatieven en versnipperde (deel)oplossingen de verwezenlijking van de meest effectieve plannen tegenhouden, dan is het tijd om op een andere manier te gaan leiden. Maar hoe kun je succesvolle en duurzame verandering tot stand brengen? De oplossing ligt in het Coherentie-raamwerk, een dynamische, aanpasbare routekaart, die uit vier essentiële onderdelen bestaat:

focussen in de goede richting om een collectief doel te bereiken
samenwerkingsculturen creëren en individuele rollen en teamrollen verduidelijken
verdiepend leren om verbeteringen te versnellen en innovatie te cultiveren
verzekeren van verantwoordelijkheid van binnenuit

De verbindende schoolleider voorziet in de inzichten en middelen om effectief leiderschap aan te zwengelen.

Leiding geven aan ….perspectieven op leren en leiderschap (2015)

Bestellen >>>

Als schoolleider heb je indirect invloed op de leerling en zijn ontwikkeling, maar een directe invloed op het welbevinden en de betrokkenheid van je teamleden. Onderwijs vraag om leiderschap met lef, dat ruimte biedt en wat meer verbeelding vraagt. In dit boek beschrijven de auteurs in negen hoofdstukken, op basis van State of the art theorie, praktische tips en treffende voorbeelden, actuele thema’s waarmee schoolleiders van nu de nodige uitdagingen (kunnen) ervaren. De themakeuze is gebaseerd op alles wat de auteurs horen en proeven in hun werk als trainer, opleider of adviseur, maar is vooral ingegeven door (inter)nationale onderwijsontwikkelingen.

Deze uitgave is ontwikkeld in samenwerking met de AVS. De voorzitter van de AVS schreef het inleidende hoofdstuk ‘Leiding geven aan een onderwijsinstelling’.

Uplifting Leadership (2015)

Bestellen >>>

In deze uitgave bieden Hargreaves en zijn collega’s, door een aantal pakkende voorbeelden uit de sport, onderwijs en het bedrijfsleven, inspiratie om opwaartse kracht in organisaties te brengen. Deze opwaartse kracht maakt dat binnen organisaties medewerkers in staat geraken uitmuntend te presteren en het ondenkbare waar te maken. Ondanks, of wellicht dankzij, op het oog ontbrekende randvoorwaarden. In de voorbeelden, voorkomend uit 5 jaar onderzoek door Hargreaves’ team, tref je (school)leiders die kracht en nieuw elan wisten te organiseren door hun medewerkers uit de grammofoonplaat-groef te halen. Veelal door, zoals Hargreaves het noemt, contra-intuïtief te denken.

De schoolleider (2014)

Bestellen >>>

Schoolleiders worden vaak beschouwd als de op één na belangrijkste beïnvloeders (na leraren) in het leerproces van leerlingen. Maar wat moet de schoolleider doen om leerlingenprestaties te verbeteren?

In ‘De schoolleider’ licht Fullan toe waarom het antwoord niets te maken heeft met een te sterke focus op onderwijskundig leiderschap of autonoom ondernemerschap. Hij toont op systematische wijze aan hoe de toekomstige rol van de schoolleider moet veranderen en laat zien hoe dit in een kort tijdsbestek, op grote schaal, bereikt kan worden.

World Class Learners (2014)   (Website) 

Bestellen >>>

In de nieuwe mondiale economie, zullen veel banen die nu bestaan er niet meer zijn, tegen de tijd dat de huidige generatie leerlingen het werkveld betreedt. Om te slagen in deze steeds veranderende wereld, moeten studenten in staat zijn om te denken als ondernemers: vindingrijk, flexibel, creatief en mondiaal. 

Dit boek ontsluit de geheimen voor kweken van onafhankelijke denkers die bereid en in staat zijn om het door hen geleerde anders te gebruiken om banen te creëren en een postieve bijdrage te leveren aan de geglobaliseerde samenleving. World Class Learners presenteert concepten die leraren, bestuurders en zelfs ouders meteen kunnen toepassen, inclusief de wijze waarop:

De ondernemersgeest begrepen en benut kan worden
De autonomie en het leiderschap bevorderd kan worden
Inventieve leerlingen geprezen kunnen worden met de nodige middelen
Er wereldwijde partners en bronnen ontwikkeld kunnen worden

Met de vrijheid om zinvolle beslissingen te nemen en niet-traditionele leermogelijkheden te verkennen, zullen de studenten van vandaag zich ontwikkelen tot de wereldwijde ondernemers van morgen. 

Van eiland naar WIJland, collegial leren in de praktijk (2013)

Bestellen >>>

In navolging op de succesvolle publicatie van ‘Finnish Lessons’ verscheen in april 2013 de uitgave ‘Van eiland naar WIJland, collegiaal leren in de praktijk’.

In deze publicatie gaan we dieper in op het organiseren van een lerende organisatie. Hoe kunnen we elkaars professionele ontwikkeling stimuleren? En hoe bereiken we een ‘halen’ – ‘brengen’ systeem van kennis en vakmanschap binnen een school en bestuur?

Stratosphere (2013)

Bestellen >>>

Stratosphere gaat over ‘Toekomstig Leren in een alom verbindende digitale wereld’, waar informatie, communicatie en technologie altijd en overal beschikbaar zijn. Deze Nederlandse vertaling van het boek van Michael Fullan, geeft ons dieper inzicht in de noodzaak om pedagogie-technologie-veranderkunde te koppelen, zodat het leren en lesgeven in scholen in de toekomst er anders uit gaat zien. Technologie verbetert het leren en de onderwijsresultaten naar Fullans idee alleen als het verbonden kan worden met een duidelijke focus op het verbeteren van leerresultaten van alle leerlingen en de veranderende rol van leraren.

Pasi Tweets  (2013)

Bestellen >>>

Spel, bestaande uit 40 kaartjes met een prikkelende tweet van Pasi Sahlberg, de auteur van het boek Finnish lessons. In dit boek beschrijft Sahlberg de geheimen van het Finse onderwijs. Zijn tweets zijn uitdagende uitspraken die aanzetten tot nadenken vanuit de context van het Finse onderwijs. Veel van zijn uitspraken zijn ook van toepassing op het Nederlandse onderwijs. Iedere tweet is aan de achterzijde van het kaartje voorzien van een stelling, een vraag en een opdracht. Het spel voor onderwijsprofessionals heeft als doel de dialoog aan te gaan over de eigen onderwijspraktijk. In de kaartenset zijn ook twee kaartjes opgenomen waarop een aantal spelsuggesties worden beschreven.

De mooiste weg (2011)

Bestellen >>>

De mooiste weg’ gaat over leidinggeven aan kwaliteitsbeleid in het onderwijs en over het leren van teams. Dit boek is geschreven om aan te geven dat je van het werken aan kwaliteit kunt genieten, als je je eigen (samen wel overwogen) keuzes maakt en daar met je collega’s je eigen route en manieren voor zoekt. Het is gebaseerd op interactie, verbinding op alle lagen, verantwoordelijkheid en eigenaarschap. 


Pasi Sahlberg laat in zijn boek Finnish Lessons zien, dat onderwijsvernieuwing in zijn land focust op het professionaliseren van het werk van leraren, het vergroten van onderwijskundig leiderschap op scholen en het vergroten van vertrouwen in leraren en scholen. ‘De mooiste weg’ sluit hier helemaal bij aan.

Finnish Lessons (2011) (Website)

Bestellen >>>

Wat kunnen wij in Nederland leren van het Finse onderwijs om ons goede onderwijssysteem te transformeren naar een steengoed onderwijssysteem? In zijn boek, Finnish Lessons, analyseert Sahlberg vlijmscherp wat de geheimen van en de uitdagingen voor het Finse onderwijs zijn. Hij beschrijft vijf redenen waarom Finland een voorbeeld voor de rest van de wereld kan zijn. Genoeg redenen voor uitgeverij Onderwijs Maak Je Samen om, in samenwerking met Stichting de Brink, de vertaling uit van het boek ‘Finnish Lessons’ uit te geven. Want: wat in Finland kan, is ook in Nederland mogelijk.