Publicaties

Toekomstbewust leiderschap
€ 39,95 (hier te bestellen)
Er zijn al zoveel boeken over leiderschap in het onderwijs en het aanbod is al zo groot, waarom dan nóg een boek over dit onderwerp? De gedachte achter dit boek is heel simpel. Allereerst is dit boek bedoeld als aanvulling op de hedendaagse kennis en inzichten over leiderschap in het onderwijs. Het boek brengt een breed scala aan wetenschappers en onderzoekers bij elkaar die hun eigen standpunt op leiderschap in het onderwijs introduceren, bekeken door de bril van beleid, praktijk of onderzoek.

Ten tweede wordt leiderschap op verschillende niveaus (systeemniveau, professioneel niveau en leiderschaps- of leerlingniveau) vanuit de context en cultuur van zeer verschillende systemen en landen beschreven. Het boek biedt hiermee hedendaagse inzichten in de manier waarop heel uiteenlopende systemen zich actief inzetten om de capaciteit van leiders voor veranderingen en innovatie in het onderwijs te ontwikkelen.

Het boek is bedoeld om een discussie over leiderschap in het onderwijs te starten en niet alleen om verhalen over specifieke landen te vertellen. Het belangrijkste doel van dit boek is het bieden van verschillende visies en perspectieven op leiderschap, zodat beter inzicht wordt verkregen in de manier waarop leiderschap een bijdrage kan leveren aan betere resultaten van leerlingen. Door systemen en landen te vergelijken en ze meer in hun context te bekijken, kunnen we mogelijk begrijpen waarom sommige onderwijssystemen daadwerkelijk beter presteren dan andere.

De verbindende schoolleider
€ 39,95 (hier te bestellen)
Complexe tijden vragen om heldere oplossingen. Als een veelheid aan initiatieven en versnipperde (deel)oplossingen de verwezenlijking van de meest effectieve plannen tegenhouden, dan is het tijd om op een andere manier te gaan leiden. Maar hoe kun je succesvolle en duurzame verandering tot stand brengen? De oplossing ligt in het Coherentie-raamwerk, een dynamische, aanpasbare routekaart, die uit vier essentiële onderdelen bestaat:

– focussen in de goede richting om een collectief doel te bereiken
– samenwerkingsculturen creëren en individuele rollen en teamrollen verduidelijken
– verdiepend leren om verbeteringen te versnellen en innovatie te cultiveren
– verzekeren van verantwoordelijkheid van binnenuit

De verbindende schoolleider voorziet in de inzichten en middelen om effectief leiderschap aan te zwengelen.

Vrijheid in verandering: Leiding geven complex of toch simpel?
€ 39,95 (hier te bestellen)
Heb jij er ook schoon genoeg van om je te laten tegenhouden en frustreren door je eigen acties of die van anderen? Het boek Vrijheid in verandering laat zien hoe je de gedachte kunt doorbreken dat anderen jou ervan weerhouden om succesvoller te zijn. Dit boeiende en prikkelende boek onderzoekt twee soorten vrijheid in ons dagelijks leven: vrij zijn van beperkingen en de vrijheid om initiatieven te ontplooien en actie te ondernemen. Fullan licht toe dat vrij zijn van schijnbaar vastgeroeste beperkingen pas waardevol is op het moment dat dit samengaat met een duidelijk beeld van wat men daadwerkelijk wil.
Welke verandering zou je willen bewerkstelligen voor jezelf of voor jouw omgeving?

Leiding geven aan …
€ 14,95 (hier te bestellen)
Als schoolleider heb je indirect invloed op de leerling en zijn ontwikkeling, maar een directe invloed op het welbevinden en de betrokkenheid van je teamleden. Onderwijs vraag om leiderschap met lef, dat ruimte biedt en wat meer verbeelding vraagt. In dit boek beschrijven de auteurs in negen hoofdstukken, op basis van State of the art theorie, praktische tips en treffende voorbeelden, actuele thema’s waarmee schoolleiders van nu de nodige uitdagingen (kunnen) ervaren. De themakeuze is gebaseerd op alles wat de auteurs horen en proeven in hun werk als trainer, opleider of adviseur, maar is vooral ingegeven door (inter)nationale onderwijsontwikkelingen. Onderwerpen als: leidinggeven aan een cultuur van vertrouwen, aan verandering, aan collegiaal leren, aan datagestuurd werken, in de digitale wereld, aan het leren in de klas en leidinggeven aan het onderwijs van morgen passeren de revue.

Uplifting Leadership: over opwaartse kracht in organisaties
€ 39,95 (hier te bestellen)
In deze uitgave bieden Hargreaves en zijn collega’s, door een aantal pakkende voorbeelden uit de sport, onderwijs en het bedrijfsleven, inspiratie om opwaartse kracht in organisaties te brengen. Deze opwaartse kracht maakt dat binnen organisaties medewerkers in staat geraken uitmuntend te presteren en het ondenkbare waar te maken. Ondanks, of wellicht dankzij, op het oog ontbrekende randvoorwaarden. In de voorbeelden, voorkomend uit 5 jaar onderzoek door Hargreaves’ team, tref je (school)leiders die kracht en nieuw elan wisten te organiseren door hun medewerkers uit de grammofoonplaat-groef te halen. Veelal door, zoals Hargreaves het noemt, contra-intuïtief te denken.

World Class Learners
€ 44,95 (hier te bestellen)
In de nieuwe mondiale economie, zullen veel banen die nu bestaan er niet meer zijn, tegen de tijd dat de huidige generatie leerlingen het werkveld betreedt. Om te slagen in deze steeds veranderende wereld, moeten leerlingen in staat zijn om als ondernemende mensen te denken: vindingrijk, flexibel, creatief en mondiaal.
Dit boek ontsluit de geheimen voor het vormen van onafhankelijke denkers die bereid en in staat zijn om het door hen geleerde anders te gebruiken en een postieve bijdrage te leveren aan de geglobaliseerde samenleving. World Class Learners presenteert concepten die leraren, bestuurders en zelfs ouders meteen kunnen toepassen, inclusief de wijze waarop:

  • Ondernemendheid begrepen en benut kan worden
  • Autonomie en leiderschap bevorderd kunnen worden
  • Inventieve leerlingen gestimuleerd kunnen worden
  • Er wereldwijd partners en bronnen aangewend kunnen worden

Met de vrijheid om zinvolle beslissingen te nemen en niet-traditionele leermogelijkheden te verkennen, zullen de leerlingen  van vandaag zich ontwikkelen tot de wereldwijde ondernemers van morgen.
World Class Learners website >>>
Yong Zhao’s boodschap voor Nederland (Trouw) >>>

De schoolleider, strategieën die het verschil maken
€ 39,95 (hier te bestellen)
Schoolleiders worden vaak beschouwd als de op één na belangrijkste beïnvloeders (na leraren) in het leerproces van leerlingen. Maar wat moet de schoolleider doen om leerlingenprestaties te verbeteren?
In ‘De schoolleider’ licht Fullan toe waarom het antwoord niets te maken heeft met een te sterke focus op onderwijskundig leiderschap of autonoom ondernemerschap. Hij toont op systematische wijze aan hoe de toekomstige rol van de schoolleider moet veranderen en laat zien hoe dit in een kort tijdsbestek, op grote schaal, bereikt kan worden.

Stratosphere
€ 34,95 (hier te bestellen)
Stratosphere gaat over ‘Toekomstig Leren in een alom verbindende digitale wereld’, waar informatie, communicatie en technologie altijd en overal beschikbaar zijn.
Deze Nederlandse vertaling van het boek van Michael Fullan, geeft ons dieper inzicht in de noodzaak om pedagogie-technologie-veranderkunde te koppelen, zodat het leren en lesgeven in scholen in de toekomst er anders uit gaat zien.
Technologie verbetert het leren en de onderwijsresultaten naar Fullans idee alleen als het verbonden kan worden met een duidelijke focus op het verbeteren van leerresultaten van alle leerlingen en de veranderende rol van leraren.

Finnish Lessons
€ 39,95 (hier te bestellen)
Finnish Lessons website >>>
In het kader van de ambitie om in de wereld een toonaangevende kenniseconomie te blijven, is de uitdaging voor het Nederlandse onderwijs: Hoe transformeren we ons goed onderwijssysteem tot een steengoed onderwijssysteem? Kunnen we hierbij leren van de successen van het Finse onderwijs? Pasi Sahlberg schreef hier een boek over dat ons hierbij kan helpen: “Finish Lessons”. ‘ De Brink’ geeft samen met ‘Onderwijs Maak Je Samen’ de Nederlandse vertaling van dit boek uit.
In Finnish Lessons analyseert Sahlberg vlijmscherp wat de geheimen van en de uitdagingen voor het Finse onderwijs zijn. Hij beschrijft vijf redenen waarom Finland een voorbeeld voor de rest van de wereld kan zijn. Wat Finland kan, kan Nederland ook als enkele Finse lessen ter harte willen nemen. Daarom is aan het boek een epiloog van de hand van Brinkgenoot Jan Heijmans toegevoegd met een aantal beloftevolle aanknopingspunten voor het Nederlands onderwijs.

De mooiste weg
€ 24,95 (hier te bestellen)
Brink collega’s Johan Spitteler en Reinoud Buijs schreven ‘De mooiste weg’. Dit boek (waarvan de eerste druk werd uitgegeven bij het Centrum voor Nascholing Amsterdam) gaat over het leiding geven aan kwaliteitsbeleid in het onderwijs. Het gaat over het leren van teams. We hebben dit boek niet geschreven met de intentie om dé waarheid over onderwijskwaliteit en schoolontwikkeling te verkondigen. Wel om aan te geven dat je van het werken aan kwaliteit erg kunt genieten, als je je eigen – samen weloverwogen – keuzes maakt en daar met je collega’s je eigen mooie route en manieren voor zoekt.
Het onderwijs heeft – zoals altijd – een belangrijke opdracht. Goed onderwijs betekent voor ons dat een school leerlingen voorbereidt op nieuwe manieren van denken en nieuwe manieren van werken. Ook zet de school in op het hanteren van nieuwe aanpakken en (technische)mogelijkheden. De school leert leerlingen het vermogen om te leven in een complexe wereld die zoveel verschillende gezichten kent.
Leiders van onderwijsorganisaties hebben de moed om hardop uit te komen voor wat ze weten dat goed is. Ze willen er zeker van kunnen zijn dat alle leerlingen profiteren van alles wat leraren aan kwaliteiten en instructievaardigheden in huis hebben waarvan we weten dat het werkt.
Daar hebben we het in De mooiste weg over en daar geven we handreikingen voor. In elk hoofdstuk komen vaste ingrediënten aan bod. We starten met enkele quotes. Vervolgens beschrijven we voorbeelden uit de praktijk. We werken een theoretisch kader uit, waarbij we putten uit recente, in onze ogen relevante theorie en uit onderzoek. En we aarzelen ook niet om onze mening, adviezen en tips naar voren te brengen.